Υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων και εγγράφων στο ΣτΕ και τα διοικητικά δικαστήρια από 1.1.2021

Υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων και εγγράφων στο ΣτΕ και τα διοικητικά δικαστήρια από 1.1.2021Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ηλεκτρονική δικαιοσύνηΣε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων το Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο.Μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις για εργασιακά θέματα και ατομικές εργασιακές σχέσεις, μέτρα για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, ασφαλιστικές διατάξεις και διατάξεις σχετικές με παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη.Το Κεφάλαιο για τις παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη περιλαμβάνει διατάξεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων και σχετικών εγγράφων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά και κατά τη διαδικασία του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, καθώς και την υποχρέωση αναγραφής του ΑΦΜ στα δικόγραφα ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.Αναλυτικά οι νέες δαιτάξεις: Άρθρο 69 – Υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων και σχετικών εγγράφων στο Συμβούλιο της ΕπικρατείαςΣτο άρθρο 19 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8) προστίθεται παρ. 9 ως εξής:«9. Το ένδικο μέσο ή βοήθημα υποβάλλεται αποκλειστικώς με ηλεκτρονικά μέσα από 1.1.2021 και είναι έγκυρο εφόσον φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 του π.δ. 150/2001 (Α` 125) και σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 25 έως 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 (ΕΕ L 257).»Στο άρθρο 21 του π.δ. 18/1989 προστίθεται παρ. 8 ως εξής:«8. Οι προβλεπόμενες από τις ανωτέρω παραγράφους επιδόσεις του δικαστηρίου προς τους διαδίκους γίνονται αποκλειστικώς με ηλεκτρονικά μέσα από 1.1.2021, και είναι έγκυρες εφόσον το δικόγραφο και η πράξη του Προέδρου περί ορισμού δικασίμου και εισηγητή φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 του π.δ. 150/2001 και σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 25 έως 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014. Το δικόγραφο και η πράξη του Προέδρου που έχουν διαβιβαστεί με ηλεκτρονικά μέσα στη δηλωθείσα με το δικόγραφο ηλεκτρονική διεύθυνση θεωρείται ότι επιδόθηκαν, μετά την παρέλευση τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική αποστολή τους. Μετά την 1.1.2021, εάν η χρήση ηλεκτρονικών μέσων είναι τεχνικά αδύνατη και εφόσον τούτο επιβάλλεται για λόγους επείγοντος, οι επιδόσεις διενεργούνται κατά τις διατάξεις των παρ. 1 έως 6 του παρόντος άρθρου. Αμέσως μόλις καταστεί εκ νέου τεχνικά δυνατή η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων, τη διαβίβαση αυτή ακολουθεί η επίδοση με τα μέσα αυτά.»

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο